O nas

Misja

Budujemy jedyny w Polsce Dom dla Osób Niesłyszących, spełniając marzenie ks. Czesława Wali.

Ksiądz Infułat Czesław Wala, będąc jeszcze w Kałkowie, podejmował wiele inicjatyw wspierających osoby z uszkodzonym słuchem. Zawsze dostrzegał w nich ogromny potencjał, a poprzez swoje działania pozwalał rozwinąć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności. Często powtarzał słowa: „Dopóki żyję, to pomagam”.

Dom dla Osób Niesłyszących, którego budowa trwa w Rudniku nad Sanem, ma być kolejną formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych słuchowo. Ks. Czesław Wala raz przy wsparciu Fundacji, pragnął otoczyć stałą pomocą swoich niepełnosprawnych przyjaciół – zapewnić im miejsce, gdzie poczuliby się jak u siebie i mogli w pełni korzystać z życia.

Przeznaczył na ten cel cały swój majątek odziedziczony po rodzicach, przede wszystkim teren malowniczo położony w lesie, który został ogrodzony i na którym została wyko0nana część fundamentów.

Będąc na emeryturze w Rudniku – mimo ciągłej walki o zdrowie – Patron naszej Fundacji robił wszystko, by dokończyć rozpoczętą budowę. To było JEGO WIELKIE MARZENIE. Całą swą energię kierował na to, by zgromadzić fundusze i dokończyć ostatnie dzieło życia.

Teraz my wypełniamy Jego testament, kontynuując dzieło budowy Domu dla Osób Niesłyszących w Rudniku nad Sanem.

Naszą misję jest:

 1. Opieka nad osobami niesłyszącymi, niedosłyszącymi oraz niesłyszącymi  niedosłyszącymi z innymi niepełnosprawnościami.
 2. Działalność na rzecz osób niesłyszących, niedosłyszących oraz niesłyszących i    niedosłyszących z inną niepełnosprawnością w zakresie wyrównywania szans tych   osób  i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do  obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.).
 3. Działalność charytatywna.
 4. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.),
 5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 6. Wybudowanie i prowadzenie Ogólnopolskiego Domu dla Osób Niesłyszących im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem.
 7. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku.
 8. Działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej  i kulturowej.
 9. Działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz.
 10. Działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
 11. Propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań   wspomagających rozwój demokracji.
 12. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 14.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

RADA FUNDACJI

RÓŻA WRAGA

Przewodnicząca Rady

MARIA LACHOWICZ

Wiceprzewodnicząca Rady

BARBARA ZAWÓŁ

Sekretarz Rady

HELENA KRASOŃ

Członek Rady

ZYTA KWIECIEŃ

Członek Rady

FRANCISZEK PINDERSKI

Członek Rady

dr SŁAWOMIR ZWOLAK

Członek Rady

ZARZĄD FUNDACJI

MARIAN PĘDLOWSKI

Prezes Zarządu

RYSZARD MAJ

Wiceprezes Zarządu

ZOFIA RYCHLAK

Sekretarz Zarządu

prof. nadzw. dr hab. BARBARA KAŁDON

Członek Zarządu

TADEUSZ NALEPA

Członek Zarządu

RADA PROGRAMOWA

 • DANUTA PARTYKA
 • WŁADYSŁAWA BINKOWSKA
 • WACŁAW PIĘDEL

Kto kocha, ten jest hojny w miłości!

Zbudujmy razem jedyny z Polsce Dom dla Niesłyszących – pełen miłości, zrozumienia i troski.

Przewiń do góry