Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem, ul. Stróżańska 105, 37-420 Rudnik nad Sanem, NIP: 6020137403, KRS: 0000754401, REGON: 381629872, fundacjakswali@gmail.com, zwaną dalej Fundacją, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn na działania statutowe Fundacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Portal – portal internetowy, a więc strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami
  2. Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem, ul. Stróżańska 105, 37-420 Rudnik nad Sanem, NIP: 6020137403, świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych Przelewy24
  3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”)
  4. Pośrednik usług finansowych – Przelewy24
  5. Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe albo usługi przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Fundacji
  6. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek:
  • zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz Polityki prywatności
  • przestrzegać postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 4. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usługi elektronicznej (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów Regulaminu.

§2
Umowa darowizny

 1. Użytkownik przekazując środki finansowe lub rzeczowe, dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
 3. Darowizny przekazane przez Darczyńców są wykorzystywane na działania związane z celami zbiórek organizowanych przez Fundację.
 4. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnienie przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy i Fundacji zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

§3
Zasady przekazywania darowizn

 1. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat) Darczyńca powinien skorzystać z formularza kontaktowego, przestawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.
 2. W celu przekazania 1%, należy podać w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w przeznaczonej do tego rubryce, numer KRS Fundacji, a w miejscu wnioskowanej kwoty wpisać kwotę będącą 1%  podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek.
 3. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Fundacji jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Fundacji, albo korzystając z aplikacji Pośrednika usług finansowych.
 4. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie Portalu kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę.
 5. W przypadku, gdy Darczyńca zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Pośrednika usług internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 6. W przypadku, gdy Darczyńca decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań statutowych Fundacji, w ramach skorzystania z aplikacji Pośrednika usług internetowych, wówczas na stronie Portalu powinien wybrać opcję „Wpłacam jednorazowo” oraz zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „inna kwota” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Wpłacam”.
 7. W przypadku, gdy Darczyńca decyduje się na cykliczne wpieranie Fundacji, w ramach skorzystania z aplikacji Pośrednika usług internetowych, na stronie Portalu powinien zaznaczyć opcję „Chcę zostać darczyńcą” oraz zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić dokonany wybór klikając okno „Wpłacam”. W takim przypadku Pośrednik usług internetowych będzie comiesięcznie pobierał zadeklarowaną przez Darczyńcę kwotę z podanej przez Darczyńcę karty płatniczej.
 8. W ramach skorzystania z aplikacji Pośrednika usług internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  • Przelewu elektronicznego;
  • Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  • Przelewu tradycyjnego.

§4
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
 2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
 5. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 6. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
 7. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na cele Fundacji im. ks. Czesława Wali oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 8. Fundacja im. ks. Czesława Wali nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyklucza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§5
Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Dla skutecznego świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik powinien:
  • posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do internetu;
  • mieć dostęp do Internetu i aktywny adres elektroniczny;
  • korzystać z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej Cookie.
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie 1. wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§6
Bezpieczeństwo wpłat

 1. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 2. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem przestrzega jednak przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale.
 3. Fundacja im. ks. Czesława Wali będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, mimo to apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnej pod adresem elektronicznym: fundacjakswali@gmail.com
 2. Fundacja im. ks. Czesława Wali nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie  obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym Fundacji.

§9
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Snem ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie Portalu, z zastrzeżeniem §9.
 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania pod adres elektroniczny: fundacjakswali@gmail.com
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.
Przewiń do góry